Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A Police Borrend Egyesület (székhely: 1083 Budapest, Baross u. 93. III/6., adószám: 18700815) – továbbiakban Üzemeltető – az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az 2016/679 (2016. április 27.) számú Rendelete az Európai Parlament és Tanács (EU) a természetes személyeknek a személy es adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló jogszabályok alapján, mint Üzemeltető az (www.policeborrend.hu) elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) tekintetében megalkotja az alábbi Nyilatkozatot.

 

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető minősül adatkezelőnek, ezért önállóan nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az Egyesületben az adatok kezelésére kijelölt személy: Lehel Gábor (an.: Kassai Ilona; szül: Székesfehérvár, 1973.11.22.)

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Az Üzemeltető az Alapszabályában a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi az adatvédelmi kötelezettségeit.  A fent említett webelérhetőségein keresztül jelen Nyilatkozat kiadásának időpontjában más személyek személyes adatait nem gyűjti, nem tárolja, nem továbbítja, mások részére nem teszi hozzáférhetővé.

Így különösen:

-          A honlap az azt felkereső személyek által nem like-olható, az csupán információkat szolgáltat Üzemeltető tevékenységéről, mindennapjairól;

-          Nem rendelkezik chat- felülettel, illetve nem lehet hozzászólni, kommentelni;

- A honlapon található információk megszerzéséhez nem köt regisztrációt, látogatottsági adatokat sem gyűjt, rendszerez;

- Harmadik személyek részére nem engedélyez ún. cookiek telepítését;

 - Az Üzemeltető tevékenységéről, rendezvényeiről, valamint az azokon készített felvételek elhelyezésére vonatkozóan az azokban szereplő személyektől (Üzemeltető tagjai) történő előzetesen beszerzett engedéllyel (Alapszabályban rögzítettek alapján) helyezi el honlapján. 

3. Záró rendelkezések

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogát, hogy a későbbiekben a fenti honlapján, egyéb elérhetőségein adatkezelési tevékenységet folytasson, melyről jelen Nyilatkozat kiegészítésével, Adatvédelmi Szabályzatának módosításával felel majd meg fent említett jogszabályok által támasztott követelményeknek.

A honlapon szereplő adatokról a jogosultak annak kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérhetnek az Üzemeltető e-mail (policeborrend@gmail.com) címén, melyre az Üzemeltető adatkezelője harminc napon belül köteles érdemi választ küldeni a megjelölt címre.

Az a személy, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

Budapest, 2018. május 25.

                                                                                                                              Dutka Antal

                                                                                                                        Elnök-Nagymester